هب ل

ل باقری غ ینأش هب تبهوم ۀحئار هک ینا یب ،تفای رد نایب نیا زا ار قوشعم شوخ یوب هک ی قشاع لاح هب اشوخ . 5 عِوارُشلاوَ ِءاجَر لاوََةَِبرَ اَقُمالا لُاَعفاأ َ 119 نارگید اب یمئاد کیدزن سامت مزلتسم هک دیراد یلغش ای دیتسه راک هب ل غشم ینامرد یتشاد ìب تامدخ هزح رد o ت سا ؟ منکب دیاب هچ ،مشاب هتشاد ار covid-19 یاهه ناشن رگا هب رتشی ب ار مد íخ í ت شادرب متمس هب ار ل íا مدق مدر íآ راشف مرس تشپ هتفر íر í گنر را íید مامت دشیم ثعاب رد ریز زا یمک ر íن اما ،د íب کیرات مریگب رظن ریز ار س í íاک تایئزج ل ل غلاو رص لإا ع فر ن م هب ءاج امبو ملو ،ط ق اهر يغ جو زتي ملو ،ة نس نيرشعو سمخ نبا اهجوّزت نيح ناكو )Ñ( )ÒÒصÎج ،ربلا دبع نبلا باعيتسلاا عجار( ط ق هريغ جو زتت اات »ح« یاه نب رد ر کذم یاهلاس رد یصحت هب ل غشم یاب ،همانه یش نیا یاهینابیتشپ زا ی نمهرهب یارب تای نشناد

2023-02-02
    جورجي و
  1. 4
  2. 6 الأنعام Al-Anaam